GPX skal ha stort fokus på HMS i alle ledd.

Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse-miljø og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede virksomheten. Dette utføres ved bruk av gode kvalitetssikringssystemer og tydelige rutiner.

GPX skal bestrebe det å være en helsefremmende arbeidsplass.

Vi er overbevist om at en aktiv HMS- politikk ikke bare bidrar til å fremme trivsel på arbeidsplassen, men også til kvalitet på arbeid og leveranser. Derfor skal vi bestrebe det å skape ett godt arbeidsmiljø og en god samværskultur. Vi mener at god kommunikasjon fremmer god helse og utvikling for de ansatte og våre sjåfører.

GPX skal bestrebe det å ha et godt miljøfokus.

GPX har som alle andre i transportbransjen en omfattende ytre påvirkning på miljøet og vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt miljømessige fotavtrykk ved å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og redusere forurensende utslipp til omgivelsene. GPX skal også ta ansvar for miljøet i den daglige driften gjennom å:

  • Overholde alle krav regulert av lov eller forskrift.
  • Motivere våre bileiere til å kjøpe biler med lavest mulig utslipp, biler med lengst mulig oljeskiftintervaller og hvis mulig bruke vaskehall med oljeutskiller. Pr. i dag har 90% av bilparken euro V eller VI motorer. Disse kjøretøyene er utstyrt med den nyeste teknologien, designet for å forbedre drivstoffeffektiviteten og redusere motorutslippene.
  • Sørge for at medarbeidere og bileiere får nødvending informasjon, opplæring, motivasjon til å være delaktige i vårt miljøarbeid og ha stort fokus på sjåførenes kjørestil. Dette for å fremme mer drivstoffeffektiv kjøring, og for å redusere CO2- utslipp per kjøretøybevegelse.
  • Ta trafikksikkerheten svært alvorlig ved at alle våre sjåfører får sikkerhetsopplæring, utarbeidet for å redusere risikoen for våre kjøretøy generelt og mot sårbare trafikanter spesielt.
  • Vi skal kildesortere avfall.

Som et progressivt selskap søker vi stadig nye muligheter til å forbedre den miljømessige og sosiale virkningen av vår virksomhet. Daglig leder og driftsleder er sammen ansvarlig for at vår HMS politikk er forstått av alle ansatte, sjåfører og bileiere, og at den gjennomføres i det praktiske arbeidet.